تعویض باتری انواع UPS

باتری های قابل استفاده در UPS فقط باتری های ثانویه با قابلیت شارژ شدن هستند. این باطری های با در نظر گرفتن موارد زیر دارای قیمت و ضریب اطمینان های مختلفی می باشند.

  1.  محدودیت های محیطی شامل : رطوبت، دما،محیط ها با قابلیت انفجار بالا، اثرات محیطی باتری و…
  2. محدودیت های مربوط به شارژ و دشارژ: مدت زمان دشارژ باتری ، منبع موجود برای شارژ، مدت زمان شارژ
  3. محدودیت های مربوط به ساختار و مشخصات فیزیکی : ابعاد ، وزن، ایجاد گازهای مربوط به سیکل شارژ و دشارژ
  4. راندمان چرخه شارژ و دشارژ
    کارشناسان دیجی تعمیر با در نظر گرفتن موارد فوق در شرایط عادی و خاص سعی در ارائه بهترین انتخاب باتری به مشتریان گرامی دارند.

How-to-Choose-the-Best-Data-Recovery-Software copy