از پذیرش و تعمیر دستگاههایی با ایراد شکستگی، نشتی  و از این قبیل مشکلات معذوریم .
در صورت ثبت دستگاه با این ایرادها تماسی از طرف شرکت دریافت نخواهید کرد. 

در حال بارگیری