گارانتی کنسول بازی

موارد خاص که موجب نقض گارانتی کنسول بازی می گردد: ­

  1. هرگونه آپدیت دستگاه و یا نصب نرم افزارهای مورد نیاز روی کنسول خارج از محیط گارانتی دیجی تعمیر، گارانتی آن را باطل میکند.
  2. نصب نرم افزارهایی که باعث ایجاد اختلال در کارکرد کنسول شود و مورد تایید گارانتی دیجی تعمیر نباشد گارانتی آن را باطل می نماید.
  3. در صورت مخدوش شدن لیبل گارانتی، کارت الکترونیکی و هر ایراد ظاهری روی کنسول بازی فاقد گارانتی میباشد.

شرایط کلی گارانتی

  1. کنسول های بازی دارای ۱۲ ماه گارانتی تعویض میباشد.
  2. در صورتی که مشکل کنسول های بازی با تعویض قطعات برطرف نشود برد کنسول برای مشتری تعویض خواهد شد.
  3. قطعاتی که شامل گارانتی می باشد عبارتند از آداپتور/ لنز/ DVD/ دسته و برد کنسول یا به طور کامل کلیه لوازم.
  4. آپدیت کنسول ها فقط و فقط در مرکز دیجی تعمیر باید انجام شود.